REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG
 1.Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży Usług prowadzonej przez Sebastiana Grońskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Sebastian Groński PROMEDIA z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.
§ 1 Definicje
 1.Cennik - oznacza zestawienie cen Usług oraz numerów telefonów za pośrednictwem których można skorzystać z Usług, dostępne pod adresem http://craftserver.pl/sklep/.
 2.Klient - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3.Konto Klienta - oznacza konto Klienta założone na Serwerze w grze MINECRAFT na podstawie Regulaminu Gry.
 4.Nick - oznacza nazwę identyfikującą Konto Klienta w ramach Serwera.
 5.Regulamin – oznacza niniejszy regulamin sprzedaży Usług.
 6.Regulamin Gry - oznacza regulamin gry MINECRAFT dostępny pod adresem http://craftserver.pl/Temat-Regulamin-Forum-oraz-Serwerów, na podstawie którego na rzecz Klienta prowadzone jest Konto Klienta.
 7.Serwer - oznacza serwery komputerowe prowadzone przez Sprzedawcę, za pośrednictwem których Klienci mogą korzystać z gry MINECRAFT, których lista znajduje się na Stronie Internetowej Sklepu.
 8.Sprzedawca - oznacza Sebastiana Grońskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Sebastian Groński PROMEDIA z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-200), ul. Raclawicka 20/3, NIP: 7492049380, REGON: 160865115, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: craftserver@zarabiam.com, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 9.Strona Internetowa - oznacza strony internetowe prowadzone przez Sprzedawcę, działające w domenie www.craftserver.pl
 10.Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 11.Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży Usługi zawartą na odległość na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 12.Usługa - oznacza usługę świadczoną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwera, do skorzystania z której konieczne jest posiadanie przez Klienta gry MINECRAFT.
§ 2 Usługi
 1.Klient, chcąc skorzystać z Usług musi być osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 2.Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów posiadających Konto Klienta Usługę Doładowanie Konta Klienta.
 3.Usługa Doładowanie Konta Klienta polega na aktywacji na rzecz Klienta wybranej przez niego funkcji gry MINECRAFT w ramach Konta Klienta.
 4.Celem skorzystania z Usługi, Klient powinien posiadać Konto Klienta, aktywny numer telefonu komórkowego z możliwością wysyłki wiadomości SMS o podwyższonej opłacie (Premium SMS). Do jednorazowego skorzystania z Usługi wymagane jest wysłanie jednej wiadomości SMS na wybrany przez Klienta numer telefonu spośród numerów wskazanych w Cenniku, co wiążę się z poniesieniem jednorazowej opłaty, której wysokość wskazana jest każdorazowo w Cenniku.
 5.Użytkownik, korzystając z Usługi, wysyła wiadomość SMS na jeden z następujących numerów:
 a)92510, gdzie koszt wysłania wiadomości wynosi 30,75 zł brutto;
 b)92045, gdzie koszt wysłania wiadomości wynosi 24,60 zł brutto;
 c)91400, gdzie koszt wysłania wiadomości wynosi 17,22 zł brutto;
 d)79480, gdzie koszt wysłania wiadomości wynosi 11,07 zł brutto.
 6.Warunki świadczenia Usługi wskazanej w §2 ust. 2 określone są w Regulaminie Gry, z którym Klient każdorazowo zapoznaje się i akceptuje jego postanowienia zakładając Konto Klienta.
 7.Klient jest odpowiedzialny za poprawność treści, które przesyła w wiadomościach SMS celem skorzystania z Usług.
 8.W toku zawierania umowy na świadczenie Usług, Klient może złożyć wyraźne oświadczenie z żądaniem by Sprzedawca rozpoczął świadczenie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 9.Po zawarciu umowy, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je Klientowi na Trwałym nośniku.
§ 3 Płatność i realizacja zamówień
 1.Informacje zawarte na Stronie Internetowej stanowią ofertę Sprzedawcy zawarcia Umowy sprzedaży Usługi.
 2.Klient może przyjąć ofertę Sprzedawcy przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny wysyłając wiadomość SMS o określonej treści na wskazany przez Sprzedawcę numer telefonu. Przy każdej Usłudze prezentowanej na Stronie Internetowej zamieszczone są numery telefonu, pod który Klient wysyła wiadomość SMS w celu zakupu Usługi oraz określona jest treść tej wiadomości, którą Klient zobowiązany jest wysłać aby skutecznie przyjąć ofertę Sprzedawcy. Informacje te zawarte są również w Cenniku.
 3.Sprzedawca, po przyjęciu oferty przez Klienta wysyła do Klienta zwrotną wiadomość SMS z potwierdzeniem zawarcia oraz realizacji Umowy sprzedaży.
 4.Ceny na Stronie Internetowej zamieszczone przy danej Usłudze stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich.
 5.Zamówione Usługi są przez Sprzedawcę niezwłocznie aktywowane w ramach Konta Klienta po przyjęciu przez Klienta oferty Sprzedawcy, zgodnie z §3 ust. 2.
§ 4 Reklamacje
 1.Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z realizacją Umowy sprzedaży. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Nick oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.
§ 5 Odstąpienie od umowy
 1.Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2.Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda Klienta będącego Konsumentem.
§ 6 Postanowienia końcowe
 1.Administratorem danych osobowych Klientów uzyskanych przez Sprzedawcę w ramach zawieranej Umowy sprzedaży lub innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2.Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), przy czym Klientowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3.Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację.
 4.Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.
 5.Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 6.W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 7.Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 8.Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.
 9.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.06.2015 r.